กลุ่มธุรกิจ ของ แซเยี้ยงกรุ๊ป

Nakee Rice

 

Rock Crushing Plant

Si La Nam Yuen- Si La Eak